کتاب های علمی و دانشگاهی

یکی از اهداف شبکه آموزشی و پژوهشی مدیریت دانش فراهم کردن فایل کتب لاتین و فارسی برای پژوهشگران و اساتید و دانشجویان عزیز می باشد.

طراحی و پشتیبانیگروه کامپیوتری رهجو