در این بخش اخبار و فهرست نشریات علمی معتبر کشور و همچنین فهرست نشریات نامعتبر داخل کشور و نشریات خارجی درج می گردد. این فهرست توسط کمسیون نشریات علمی کشور(معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) بصورت دوره ای اعلام می شود.

طراحی و پشتیبانیگروه کامپیوتری رهجو