نشریات معتبر علوم ورزشی

نشریات معتبر علوم ورزشی 

شبکه آموزشی و پژوهشی مدیریت دانش در راستای اطلاع رسانی نشریات معتبر پژوهشی حوزه های مختلف به دانشجویان عزیز اقدام به اشتراک گذاری اطلاعات نشریات معتبر پژوهشی داخل کشور نموده است و لذا این بخش به مرور زمان توسعه و بروز رسانی خواهد شد. این فهرست بعنوان آخرین فهرست (جدیدترین فهرست) اعلام شده می باشد. در زیر فهرست نشریات معتبر وزارت علوم در حوزه علوم ورزشی درج گردیده است اگر بر روی هر عنوان کلیک نمایید می توانید مستقیما وارد سایت نشریه شوید.

 

1- نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری دانشگاه خوارزمی

2- نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه تربیت معلم

3- نشریه پژوهش در ورزش تربیتی پژوهشگاه علوم ورزشی

4- نشریه پژوهش در توانبخشی ورزشی دانشگاه بوعلی سینای همدان

5-نشریه پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه مازندران

6- نشریه پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران

7- نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

8- نشریه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش جهاد دانشگاهی

9- نشریه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

10- نشریه رشد و یادیگری حرکتی- ورزشی دانشگاه تهران

11- نشریه رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی

12- نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

13- نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دانشگاه گیلان

14- نشریه طب ورزشی دانشگاه تهران

15- نشریه علوم زیستی ورزشی دانشگاه تهران

16- نشریه فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

17 – نشریه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی

18- نشریه علمی ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دانشگاه پیام نور

19- نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش دانشگاه صنعتی شاهرود

20- نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

21- نشریه مدیریت و توسعه ورزش دانشگاه گیلان

22- نشریه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان مرکز پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان

23- نشریه مطالعات روانشناسی ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

24- نشریه مطالعات طب ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

25- نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دانشگاه بیرجند

26- نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دانشگاه پیام نور

27- نشریه مطالعات مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

28- نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی دانشگاه سبزوار

29- Journal of Advanced Sport Technology دانشگاه محقق اردبیلی

30-فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش

 

 

 

طراحی و پشتیبانیگروه کامپیوتری رهجو