برآورد هزینه تحلیل آماری

Spread the love

برآورد هزینه برای نرم افزار SPSS   (تعرفه انجام کار spss)

برای نرم افزار معروف  SPSS بهای خدمات به شرح جدول زیر و بر اساس موارد درخواستی محقق محترم برای هر مدل درخواستی یا هر متغیر موجود در داده ها برآورد می گردد. قیمتها حدودی می باشد و اکیدا پیشنهاد می شود تعیین قیمت دقیق را طی ایمیل یا  تماس از ما درخواست نمایید؛

تعرفه تحلیل های آماری شبکه آموزشی و پژوهشی مدیریت دانش

توضیحات قیمت به تومان                           موضوع
این مورد بستگی به تعداد سوالات پرسشنامه ها دارد. حدود ۶۰ تا ۱۰۰ هزار تومان ورود داده ها
شامل آماره های توصیفی و جداول و نمودارهای آماری، در صورت زیاد بودن جداول و نمودار ها قیمت نهایی تعیین خواهد شد. ۵۰ هزار تومان به ازای هر ۱۵ سوال پرسشنامه تحلیل توصیفی
همراه با شرح فرمول مربوطه،‌نحوه محاسبه و ذکر منبع ۱۵ هزار تومان تعیین حجم نمونه
با روش آلفای کرونباخ یا سایر روشها ۱۰ هزار تومان پایایی پرسشنامه
با روش آماری مربوطه ۲۰ هزار تومان روایی پرسشنامه
بررسی نرمال بودن داده ها به همراه توضیح و جداول ۷۰۰۰ ͯ  تعداد متغیرها تست نرمال بودن
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۱۰۰۰۰ ͯ  تعداد فرضیه ها آزمون تی (t)
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۳۰۰۰۰ ͯ  تعداد فرضیه ها محاسبه یک آماره خاص
در صورت زیاد بودن فرضیات قیمت نهایی تعیین خواهد شد. ۵۰۰۰۰ هزار تومان آزمون فریدمن
اسپیرمن یا پیرسون، به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۱۵۰۰۰ ͯ  تعداد فرضیه ها همبستگی
بصورت پارامتری خواهد بود. در صورت ناپارامتری بودن قیمت نهایی تعیین خواهد شد. ۳۰۰۰۰ ͯ  تعداد مدل تحلیل رگرسیون
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۲۰۰۰۰ ͯ  تعداد مدل آنالیز واریانس
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۲۰۰۰۰ ͯ  تعداد مدل آزمون های ناپارامتریک
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۱۱۰۰۰۰هزار تومان تحلیل عاملی اکتشافی
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۱۳۰۰۰۰هزار تومان تحلیل عاملی تاییدی
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۱۵۰۰۰۰هزار تومان تعیین مدل
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۳۲۰۰۰۰ هزار تومان تحلیل مدل معادلات ساختاری(پایایی، روایی، برازش مدل و آزمون فرضیات)  با PLS
بدین صورت که با تعیین وقت قبلی تحلیلگر ما در پشت سیستم خویش، هر  گونه سوال  یا ابهام محقق در خصوص کار با نرم افزار spss را برطرف نموده و شیوه خروجی گرفتن از نرم افزار را توضیح می دهد. ضمنا برای بهره برداری بهتر محقق می تواند قبل از آغاز مکالمه داده ها و فرضیات خویش و نکات ابهام را برای تحلیلگر ایمیل  نماید. ضمنا در صورت درخواست محقق مراحل توضیح داده شده به صورت تلفنی به صورت تصویری (دکمه پرینت اسکرین روی کی برد و عکس گرفتن از منوها) قابل ارسال خواهد بود. ۳۰۰۰۰ (به ازای هر مکالمه تا سقف یک ربع ساعت) مشاوره و آموزش تلفنی(با تعیین وقت قبلی
توجه شود که برخی تحلیلگران برای تبدیل فایل اکسل داده ها به SPSS  درخواست اخذ وجه می نمایند. رایگان می باشد. ارسال فایل اکسل برای ورود اطلاعات آماری

توضیحات مهم:

۱- قیمتهای اعلام شده فوق برای ارائه تجزیه و تحلیلی کامل، مفصل و با تمامی جزئیات می‌باشد (شرح کامل خروجی نرم افزار و استنباط از آن) که به صورت فایل نرم افزار Wordکه به راحتی قابل اضافه نمودن به متن پژوهشنامه می باشد، ارسال خواهد شد.

۲- ارقام فوق فقط یک برآورد از حق الزحمه می‌باشد و قیمت نهایی پس از کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کار و به صورت توافقی تعیین می‌گردد.

۳- پرداخت وجه در دو مرحله صورت می پذیرد، بدین صورت که نیمی از وجه توافق شده در ابتدی کار به عنوان پیش پرداخت(جهت شروع کار) و مابقی مبلغ پس از اتمام پروژه دریافت می گردد.

۴- حق الزحمه تحلیل آماری به شماره حساب های اعلام شده قابل واریز می باشد (از طریق امکانات جدید انتقال وجه اینترنتی در سایت بانکهای کشور یا انتقال وجه توسط دستگاههای خودپرداز این کار به آسانی امکان پذیر است).

شرایط استفاده از تخفیف در حق الزحمه:

۱- ماههای خاص کاری: با توجه به ترافیک کاری سنگین در ماههای خاص،‌ طی ماههای فروردین و مهر قیمت ها با ۱۰٪ کاهش و طی ماههای مرداد، شهریور، دی و بهمن ماه قیمت ها با ۱۰٪ افزایش  نسبت به مبنای فوق محاسبه خواهد شد. بنابراین حتی الامکان برنامه تجزیه و تحلیل و آزمون  فرضیات تحقیق خویش را با زمانهای فوق هماهنگ نموده تا از تخفیف بهره مند گردید. (تسویه نهایی باید طی ماه مذکور اتفاق افتد).

۲-  مشتریان قبلی شرکت:  از بین مشتریان قبلی شرکت که از خدمات شرکت بهره برده اند، افرادی که توسط این عزیزان معرفی شوند از ۵٪ تخفیف در حق الزحمه بهره مند خواهند گردید.

۳-  تخفیف ویژه اعضای هیات علمی و مدرسین دانشگاهها: هر یک از اعضای محترم هیات علمی دانشگاهها و یا افرادی که به نوعی به تدریس در دانشگاهها مشغول می باشند،‌ از ۱۰٪ تخفیف بهره مند خواهند شد. بدیهی است (مطابق بند قبل) در آینده هر فردی نیز که توسط ایشان معرفی شود از ۵٪ تخفیف بهره مند خواهد شد.

۴-  تخفیف مضاعف ناشی از گروه دوستان و همکلاسی ها یا معرفی استاد:  در صورتی که یک گروه از دوستان یا همکلاسی ها یا گروهی از شاگردان یک استاد (با معرفی استاد) همزمان اطلاعات و داده های خویش را عرضه و درخواست تحلیل آماری نمایند به ازای هر عضو گروه ۵٪ تخفیف به تمامی اعضا تعلق می گیرد. مثلا در یک گروه چهار نفری، هر کدام ۲۰٪ تخفیف خواهند گرفت. (تسویه تمامی اعضا حداکثر طی ۲ ماه انجام شود).

۵-  افراد با شرایط مالی خاص: محققان و دانشجویان محترمی که نیاز به خدمات شرکت داشته و بضاعت مالی برای پرداخت نداشته باشند، در صورت ارائه مدرکی از نهادهای مرتبط (کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی و . . . )  از تخفیف حدودا  ۳۰ درصدی در قیمتهای فوق بهره مند خواهند شد.

طراحی و پشتیبانیگروه کامپیوتری رهجو