برآورد هزینه تحلیل آماری

Spread the love

برآورد هزینه برای نرم افزار SPSS   (تعرفه انجام کار spss)

برای نرم افزار معروف  SPSS بهای خدمات به شرح جدول زیر و بر اساس موارد درخواستی محقق محترم برای هر مدل درخواستی یا هر متغیر موجود در داده ها برآورد می گردد. قیمتها حدودی می باشد و اکیدا پیشنهاد می شود تعیین قیمت دقیق را طی ایمیل یا  تماس از ما درخواست نمایید؛

تعرفه تحلیل های آماری شبکه آموزشی و پژوهشی مدیریت دانش

توضیحات قیمت به تومان                           موضوع
این مورد بستگی به تعداد سوالات پرسشنامه ها دارد. حدود ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان ورود داده ها
شامل آماره های توصیفی و جداول و نمودارهای آماری، در صورت زیاد بودن جداول و نمودار ها قیمت نهایی تعیین خواهد شد. ۸۰ هزار تومان به ازای هر ۱۰ سوال پرسشنامه تحلیل توصیفی
همراه با شرح فرمول مربوطه،‌نحوه محاسبه و ذکر منبع ۲۰ هزار تومان تعیین حجم نمونه
با روش آلفای کرونباخ یا سایر روشها ۱۲ هزار تومان پایایی پرسشنامه
با روش آماری مربوطه ۲۵ هزار تومان روایی پرسشنامه
بررسی نرمال بودن داده ها به همراه توضیح و جداول ۸۰۰۰ ͯ  تعداد متغیرها تست نرمال بودن
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۱۳۰۰۰ ͯ  تعداد فرضیه ها آزمون تی (t)
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۴۰۰۰۰ ͯ  تعداد فرضیه ها محاسبه یک آماره خاص
در صورت زیاد بودن فرضیات قیمت نهایی تعیین خواهد شد. ۶۵۰۰۰ هزار تومان آزمون فریدمن
اسپیرمن یا پیرسون، به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۲۰۰۰۰ ͯ  تعداد فرضیه ها همبستگی
بصورت پارامتری خواهد بود. در صورت ناپارامتری بودن قیمت نهایی تعیین خواهد شد. ۴۰۰۰۰ ͯ  تعداد مدل تحلیل رگرسیون
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۳۰۰۰۰ ͯ  تعداد مدل آنالیز واریانس
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۳۵۰۰۰ ͯ  تعداد مدل آزمون های ناپارامتریک
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۲۰۰۰۰۰ هزار تومان تحلیل عاملی اکتشافی
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول  ۱۸۰۰۰۰هزار تومان تحلیل عاملی تاییدی
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۲۰۰۰۰۰ هزار تومان تعیین مدل
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول ۳۸۰۰۰۰ هزار تومان تحلیل مدل معادلات ساختاری(پایایی، روایی، برازش مدل و آزمون فرضیات)  با PLS
بدین صورت که با تعیین وقت قبلی تحلیلگر ما در پشت سیستم خویش، هر  گونه سوال  یا ابهام محقق در خصوص کار با نرم افزار spss را برطرف نموده و شیوه خروجی گرفتن از نرم افزار را توضیح می دهد. ضمنا برای بهره برداری بهتر محقق می تواند قبل از آغاز مکالمه داده ها و فرضیات خویش و نکات ابهام را برای تحلیلگر ایمیل  نماید. ضمنا در صورت درخواست محقق مراحل توضیح داده شده به صورت تلفنی به صورت تصویری (دکمه پرینت اسکرین روی کی برد و عکس گرفتن از منوها) قابل ارسال خواهد بود. ۴۵۰۰۰ (به ازای هر مکالمه تا سقف یک ربع ساعت) مشاوره و آموزش تلفنی(با تعیین وقت قبلی
توجه شود که برخی تحلیلگران برای تبدیل فایل اکسل داده ها به SPSS  درخواست اخذ وجه می نمایند. رایگان می باشد. ارسال فایل اکسل برای ورود اطلاعات آماری

توضیحات مهم:

۱- قیمتهای اعلام شده فوق برای ارائه تجزیه و تحلیلی کامل، مفصل و با تمامی جزئیات می‌باشد (شرح کامل خروجی نرم افزار و استنباط از آن) که به صورت فایل نرم افزار Wordکه به راحتی قابل اضافه نمودن به متن پژوهشنامه می باشد، ارسال خواهد شد.

۲- ارقام فوق فقط یک برآورد از حق الزحمه می‌باشد و قیمت نهایی پس از کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کار و به صورت توافقی ت

طراحی و پشتیبانیگروه کامپیوتری رهجو