برآورد هزينه تحلیل آماری

برآورد هزينه براي نرم افزار SPSS   (تعرفه انجام کار spss)

براي نرم افزار معروف  SPSS بهاي خدمات به شرح جدول زير و بر اساس موارد درخواستي محقق محترم براي هر مدل درخواستي يا هر متغير موجود در داده ها برآورد مي گردد. قيمتها حدودي مي باشد و اکيدا پيشنهاد مي شود تعيين قيمت دقيق را طي ايميل يا  تماس از ما درخواست نماييد؛

تعرفه تحلیل های آماری شبکه آموزشی و پژوهشی مدیریت دانش

توضیحات قیمت به تومان                           موضوع
این مورد بستگی به تعداد سوالات پرسشنامه ها دارد. حدود 80 تا 120 هزار تومان ورود داده ها
شامل آماره های توصیفی و جداول و نمودارهای آماری، در صورت زیاد بودن جداول و نمودار ها قیمت نهایی تعیین خواهد شد. 80 هزار تومان به ازای هر 10 سوال پرسشنامه تحلیل توصیفی
همراه با شرح فرمول مربوطه،‌نحوه محاسبه و ذکر منبع 20 هزار تومان تعیین حجم نمونه
با روش آلفاي کرونباخ يا ساير روشها 12 هزار تومان پایایی پرسشنامه
با روش آماري مربوطه 25 هزار تومان روايي پرسشنامه
بررسي نرمال بودن داده ها به همراه توضیح و جداول 8000 ͯ  تعداد متغیرها تست نرمال بودن
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول 13000 ͯ  تعداد فرضیه ها آزمون تی (t)
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول 40000 ͯ  تعداد فرضیه ها محاسبه یک آماره خاص
در صورت زیاد بودن فرضیات قیمت نهایی تعیین خواهد شد. 65000 هزار تومان آزمون فریدمن
اسپیرمن یا پیرسون، به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول 20000 ͯ  تعداد فرضیه ها همبستگی
بصورت پارامتری خواهد بود. در صورت ناپارامتری بودن قیمت نهایی تعیین خواهد شد. 40000 ͯ  تعداد مدل تحلیل رگرسیون
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول 30000 ͯ  تعداد مدل آنالیز واریانس
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول 35000 ͯ  تعداد مدل آزمون های ناپارامتریک
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول 200000 هزار تومان تحلیل عاملی اکتشافی
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول  180000هزار تومان تحلیل عاملی تاییدی
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول 200000 هزار تومان تعیین مدل
به همراه تفسیر، توضیح و رسم جداول 380000 هزار تومان تحلیل مدل معادلات ساختاری(پایایی، روایی، برازش مدل و آزمون فرضیات)  با PLS
بدين صورت که با تعيين وقت قبلي تحليلگر ما در پشت سيستم خويش، هر  گونه سوال  يا ابهام محقق در خصوص کار با نرم افزار spss را برطرف نموده و شيوه خروجي گرفتن از نرم افزار را توضيح مي دهد. ضمنا براي بهره برداري بهتر محقق مي تواند قبل از آغاز مکالمه داده ها و فرضيات خويش و نکات ابهام را براي تحليلگر ايميل  نمايد. ضمنا در صورت درخواست محقق مراحل توضيح داده شده به صورت تلفني به صورت تصويري (دکمه پرينت اسکرين روي کي برد و عکس گرفتن از منوها) قابل ارسال خواهد بود. 45000 (به ازای هر مکالمه تا سقف یک ربع ساعت) مشاوره و آموزش تلفنی(با تعیین وقت قبلی
توجه شود که برخي تحليلگران براي تبدیل فایل اکسل داده ها به SPSS  درخواست اخذ وجه می نمایند. رایگان می باشد. ارسال فايل اکسل براي ورود اطلاعات آماري

توضيحات مهم:

1- قيمتهاي اعلام شده فوق براي ارائه تجزيه و تحليلي كامل، مفصل و با تمامي جزئيات مي‌باشد (شرح كامل خروجي نرم افزار و استنباط از آن) كه به صورت فايل نرم افزار Wordكه به راحتي قابل اضافه نمودن به متن پژوهشنامه مي باشد، ارسال خواهد شد.

2- ارقام فوق فقط يك برآورد از حق الزحمه مي‌باشد و قيمت نهايي پس از كسب اطلاعات بيشتر از نحوه كار و به صورت توافقي ت

طراحی و پشتیبانیگروه کامپیوتری رهجو